ПРОГРАМА
   Імунопрофілактики та захисту населення міста Києва
від інфекційних хвороб на 2010-2015 роки.

 

                        Загальні положення

     Інфекційні хвороби  до  цього часу є однією з основних причин інвалідності та смертності населення в  усьому  світі.  Підвищення рівня  інфекційної захворюваності,  на думку експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я  (ВООЗ),  пов'язане  з  демографічним вибухом  -  збільшенням кількості населення Землі майже до 7 млрд. осіб, а також негативними соціально-економічними змінами у ряді  країн,   військовими   конфліктами,   внутрішньою   та  зовнішньою міграцією,  екологічними катаклізмами,  появою нових  нозологічних форм, таких як пташиний та каліфорнійський грип, тяжкий гострий респіраторний синдром, тощо.  Не обминають ці процеси і Україну,   хоча  за  останні  роки мають    місце    певні    досягнення   у   застосуванні   засобів імунопрофілактики.
    Незважаючи на    деяке     зниження     рівня     інфекційної захворюваності,  епідемічна  ситуація щодо найпоширеніших інфекцій залишається напруженою.  На такі інфекційні хвороби,  як дифтерія, вірусні гепатити,  кір,  краснуха,  епідемічний паротит, кашлюк та гемофільна  інфекція,   припадає   близько   90   відсотків   усіх зареєстрованих випадків.    Окремі з них   (краснуха   та   вірусний гепатит B)  є  причиною  більшості  уроджених  аномалій   та   вад розвитку, що вкрай негативно позначається на здоров'ї населення та його генофонді.
     Таким чином, подальший прогрес у справі захисту населення від інфекційних  хвороб  неможливий  без  розроблення  та затвердження   Програми імунопрофілактики та захисту  населення міста Києва від інфекційних хвороб на 2010-2015 роки (далі - Програма).

                 Мета і основні завдання Програми
     Метою Програми   є   забезпечення  епідемічного  благополуччя населення  шляхом  зниження  рівня  захворюваності  на   інфекції, боротьба  з якими проводиться засобами імунопрофілактики,  а також смертності та інвалідності внаслідок інфекційних хвороб,  сприяння розвитку імунології, генної інженерії та імунобіотехнології.

     Для досягнення зазначеної мети необхідно:

     - здійснити комплекс   організаційно-методичних   заходів  щодо зниження  рівня  захворюваності  на  інфекції,  боротьба  з  якими проводиться засобами імунопрофілактики та охоплення щепленнями на рівні не менш як 95 відсотків;

    -  організувати оптимальне   матеріально-технічне   забезпечення закладів, що планують і здійснюють заходи з імунопрофілактики;

    -  забезпечити постійне  підвищення професійного рівня осіб,  що здійснюють заходи з імунопрофілактики;

    -   провести моніторинг виконання  завдань  Програми  та,  у  разі Необхідності, корегування заходів з підвищення їх ефективності;

    -   забезпечити науковий супровід заходів з імунопрофілактики;

    -   використовувати усі   форми  санітарно-просвітницької  роботи серед   населення   з   метою    поширення    знань    з    питань імунопрофілактики;

    -   забезпечити розвиток  міжнародного  співробітництва  з  метою використання потенціалу зарубіжних партнерів у  сфері  специфічної профілактики населення від інфекційних хвороб.

                    Шляхи розв'язання проблеми
     Для зменшення  інтенсивності  епідемічного  процесу  доцільно здійснити заходи за трьома напрямами:

     - блокування імовірних джерел збудників інфекційних хвороб;

     - порушення механізму передачі збудників інфекційних хвороб;

     - формування прошарку   осіб,   несприйнятливих   до  збудників інфекційних хвороб.

     Здійснення зазначених  заходів  потребує  фінансових  витрат, використання значних людських і матеріальних ресурсів.  Однак лише комплексний підхід може забезпечити найефективніші результати.

     Створити прошарок   осіб,   несприйнятливих   до    збудників інфекційних  хвороб,  можна шляхом проведення активної специфічної імунопрофілактики,    зокрема    застосування     високоефективних імунобіологічних препаратів.
 
               Фінансове забезпечення Програми
     Прийняття Програми забезпечить державне цільове фінансування:

  Забезпечення міста з Міністерства охорони здоров’я України достатньою кількістю медичних імунобіологічних препаратів та їх зберігання із здійсненням контролю за використанням цих препаратів;

   Забезпечення міста сучасним  лабораторним  обладнанням  для  розвитку інноваційних напрямів вітчизняної імунології,  генної інженерії та імунобіотехнології.

   Профілактика інфекційних хвороб шляхом імунізації населення є найефективнішим  заходом  щодо  забезпечення  здоров'я  населення, епідемічного   благополуччя   держави   та   стратегічно  важливим пріоритетним  завданням  галузі  охорони   здоров'я.   Матеріальні збитки, соціальні та медичні наслідки інфекційних хвороб свідчать, що    систематична    імунізація    населення     повинна     бути загальнодержавною справою.

            Очікувані результати виконання Програми
     Виконання Програми дасть змогу:

     - підтримувати статус  України  як   країни,   в   якій   немає поліомієліту;
    -  довести показник  захворюваності на кір до рівня менш як 1 на 100000 населення (до кінця 2010 року);
  -  припинити місцеву  передачу  вірусів  кору  та  краснухи  (до 2015 року);
     - довести показник  захворюваності на дифтерію до рівня менш як 0,1 на 100000 населення (до кінця 2010 року);
    -  довести показник  розповсюдженості   епідемічного   паротиту, кашлюку, гемофільної  інфекції  до  рівня  менш  як  1  на  100000 населення, а вродженої краснухи  -  менш  як  1  на  100000  живих новонароджених (до кінця 2010 року);
     - довести показник захворюваності на гострий вірусний гепатит B серед населення  до  рівня  менш  як  5  на  100000  населення  та кількості вірусоносіїв  гепатиту  B  серед  дитячого  населення до 1 відсотка (до 2015 року);
     -  забезпечити проведення імунопрофілактики та захист  населення від  інфекційних захворювань шляхом здійснення комплексних заходів з часткової або остаточної ліквідації їх вогнищ.

     Визнання перспектив  розвитку  імунопрофілактики,   посилення епідеміологічного  нагляду  за  інфекційними хворобами,  виконання пріоритетних цільових програм з цього питання сприятиме підвищенню ефективності протиепідемічних та профілактичних заходів,  зниженню рівня розповсюдженості,  смертності та інвалідності,  забезпеченню раннього   виявлення  та  реагування  на  ускладнення  епідемічної ситуації.

 
   

 

 

Програма імунопрофілактики населення м. Києва на 2010-2015 роки

 


  п/п

Заходи

Виконавець

 Термін виконання

1

2

3

4

       1.Організаційно-методичні заходи щодо профілактики і боротьби з
  інфекційними хворобами, появу яких можна запобігти шляхом здійснення заходів       
                             імунопрофілактики.

1.1

Розробити і затвердити комплексні плани з імунопрофілактики населення на рік, у тому числі за епідпоказами, на районному рівні, в лікувально-профілактичних закладах міста.

 Міська СЕС, рай.СЕС, ТМО,  ЛПЗ

квітень – травень 2010 року,
щороку

1.2

Забезпечити розподіл імунобіологічних препаратів, включених до календаря щеплень по районних санепідстанціях, лікувально-профілактичних закладах міста, отриманих з МОЗ України відповідно затвердженої потреби.

Міська СЕС, рай.СЕС

 

 
щороку

1.3

Забезпечити закупівлю імунобіологічних препаратів за епідемічними показами.

Київська міська   Державна   адміністрація,
ГУОЗ та МЗ

 
 
щороку

1.4

Забезпечити контроль за дотриманням умов зберігання імунобіологічних препаратів.

Міська СЕС, рай СЕС, ТМО, ЛПЗ

постійно

 

1.5

Здійснювати контроль та аналіз використання імунобіологічних препаратів, моніторинг охоплення профілактичними щепленнями населення міста за допомогою комп’ютерної  програми “УКРВАК” та “УКРВАК-R”.

 

Міська СЕС,
рай СЕС, ТМО, ЛПЗ

Щомісяця,
Протягом року
 

1.6

Впроваджувати в дію  нові нормативно-правові документи, інструктивно-директивні документи з питань організації профілактичних та протиепідемічних заходів в місті, з метою запобігання поширення інфекційних хвороб, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики.

Міська СЕС, рай СЕС, ТМО, ЛПЗ, головні позаштатні імунологи
ГУОЗ та МЗ

щороку

1.7

Сприяти удосконаленню та підтримувати діючу інформаційно-комп’ютерну мережу та програмне забезпечення для здійснення моніторингу і своєчасного коригування заходів з імунопрофілактики.

Міська СЕС, рай СЕС
 

щороку

1.8.

З метою збільшення доступності щеплень для населення міста та збільшення обсягу охоплення щепленнями сприяти діяльності кабінетів щеплень незалежно від форми їх підпорядкованості та власності.

 Міська СЕС,
рай.СЕС,ТМО, ЛПЗ

постійно

1.9

     Впровадити в дію нормативно - правові акти з питань надання державної допомоги громадянам з післявакцинальними ускладненнями.

Міська СЕС, ГУОЗ та МЗ,
рай.СЕС, ТМО,ЛПЗ

 
2010-2015рр.

 

         2.Удосконалення проведення профілактичних та протиепідемічних заходів що                 
       здійснюються з метою запобігання поширенню інфекційних хвороб, керованих  
                     засобами специфічної профілактики.

2.1

Забезпечити своєчасне охоплення щепленнями цільових груп населення згідно з Календарем щеплень та, в разі необхідності, за епідемічними показниками проти дифтерії, правця, туберкульозу, поліомієліту, кашлюку, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гемофільної інфекції.

ГУОЗ та МЗ, міська СЕС,
рай.СЕС, ТМО,
ЛПЗ

щороку

2.2

Забезпечити своєчасне охоплення щепленнями дітей за станом здоров’я згідно з Календарем щеплень.

ГУОЗ та МЗ,   міська СЕС,
рай.СЕС,ТМО, ЛПЗ 

 

щороку

2.3

Проводити імунізацію груп високого епідемічного ризику проти гепатиту В.

ГУОЗ та МЗ,ТМО,ЛПЗ 

щороку.

2.4

 Впроваджувати стратегію ВООЗ щодо елімінації кору, зниження захворюваності на епідпаротит, краснуху та запобігання синдрому вродженої краснухи.

Міська СЕС,
ГУОЗ та МЗ, рай.СЕС,ТМО, ЛПЗ

щороку.

2.5

Забезпечити щорічне обґрунтування та визначення контингентів для проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах ризику.

Київська міська державна адміністрація,   
ГУОЗ та МЗ,ТМО, ЛПЗ

щороку

2.6.

Сприяти діяльності кабінетів щеплень для проведення передсезонної імунопрофілактики грипу незалежно від форми їх підпорядкованості та власності.

Міська СЕС

щороку

2.7

 Впровадити розроблений МОЗ України Сертифікат щеплень громадянина України.

Рай.СЕС,ТМО, ЛПЗ 

 2010 – 2011рр. 

2.8

Продовжувати впровадження комбінованих вакцин з метою скорочення кількості ін’єкцій та економії засобів у сфері застосування вакцин.

  Міська СЕС, рай.СЕС,ТМО, ЛПЗ 

  щороку

2.9

Продовжувати практичне впровадження імунопрофілактики Haemophilus influenzae тип b (Hib)та проведення моніторингу захворюваності на Hib - інфекцію у післявакцинальний період.

Рай.СЕС,ТМО, ЛПЗ 

щороку
 

2.10

Проводити моніторинг випадків можливої побічної дії вакцин і розробка заходів щодо їх запобігання шляхом обліку, реєстрації та розслідування кожного такого випадку.

Міська СЕС, рай.СЕС,ТМО,ЛПЗ 

Щомісяця,
щоквартально

2.11

 Проводити моніторинг  стану популяційного імунітету, у т.ч. колективного імунітету різних вікових груп населення щодо інфекційних захворювань, боротьба з якими проводиться шляхом вжиття заходів з імунопрофілактики.

Міська СЕС, рай.СЕС, головні імунологи ГУОЗ та МЗ,ТМО

Щомісяця,
    щороку

2.12

Налагодити сучасну лабораторну діагностику інфекційних захворювань, боротьба з якими проводиться шляхом вжиття заходів з імунопрофілактики, з використанням ПЦР та ІФА, а також з метою розвитку інноваційних напрямів вітчизняної імунології та імунобіотехнологій.

  Міська СЕС, ГУОЗ та МЗ,ТМО, ЛПЗ 

Щороку

2.13

Організувати діагностику післявакцинальних ускладнень у складних випадках в міських імунологічних центрах та імунологічних (алергологічних)відділеннях ЛПЗ. 

  Міська СЕС, рай СЕС, ГУОЗ та МЗ,ТМО, ЛПЗ 

 
У разі виникнення ускладнень

2.14

Впроваджувати в роботу політику ВООЗ щодо переважного використання самоблокувальних шприців з метою гарантованої безпеки ін’єкцій під час проведення щеплень та зниження втрат імунобіологічних препаратів.

Міська СЕС, рай СЕС, ГУОЗ та МЗ,ТМО, ЛПЗ 

щороку

 

3.Створення ефективної системи транспортування і зберігання вакцин.

3.1

Забезпечити районні СЕС, кабінети для проведення щеплень лікувально-профілактичних закладів, шкіл, ДДЗ, ВУЗів, та інших установ холодильним обладнанням(холодильниками, сумками-холодильниками, холодовими елементами, термометрами) в достатній кількості для дотримання умов „холодового ланцюга”. Проводити моніторинг температурного режиму.

Рай.СЕС, ТМО, ЛПЗ, Головне управління освіти,керівники ВУЗів І- ІY рівня акредитації 

2010-2015рр.
 

3.2

Організувати щорічне навчання фахівців, що беруть участь у проведенні імунопрофілактики, з питань дотримання умов „холодового ланцюга” під час зберігання, транспортування та використання імунобіологічних препаратів.

Рай.СЕС,ТМО, ЛПЗ 

щороку

3.3

Забезпечити проведення щорічної інвентаризації холодового устаткування  для дотримання умов „холодового ланцюга” під час зберігання, транспортування та використання імунобіологічних препаратів в санітарно-епідеміологічних установах та лікувально-профілактичних закладах з метою його своєчасної заміни або ремонту.

 Рай.СЕС,ТМО, ЛПЗ 

щороку

 

4.Інформаційна та санітарно-просвітницька робота серед населення.

4.1

Удосконалити механізм доступу населення до інформації з проблем імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб із застосуванням засобів масової інформації, забезпечити виступи фахівців з імунопрофілактики по радіо, телебаченню, підготовку статей,   розміщення соціальної реклами, створення інформаційно-просвітницьких програм.

  Київська міська державна адміністрація, міська СЕС, рай.СЕС, ГУОЗ та МЗ, ТМО, ЛПЗ,міський центр здоров’я
 

щороку

4.2

Забезпечити поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів з питань імунопрофілактики, що надходять  з МОЗ України.

Міська СЕС, рай.СЕС, ГУОЗ та МЗ, ТМО, ЛПЗ,міський центр здоров’я

При надходженні

 

4.3

Запровадити механізм підтримки кампаній мобілізації населення у період проведення днів імунізації.

Київська міська державна адміністрація, міська СЕС, рай.СЕС, Головне управління освіти,керівники ВУЗів І- ІY рівня акредитації, ГУОЗ та МЗ, ТМО, ЛПЗ,міський центр здоров’я

у період проведення днів імунізації

 

                5.Підготовка фахівців з імунопрофілактики, що беруть участь у    
      здійсненні заходів на етапі планування, організації, проведення контролю якості
                               імунобіологічних препаратів.

5.1

Забезпечувати підготовку лікарів,  середніх і молодших медичних фахівців з імунопрофілактики.

Міська СЕС, рай СЕС, ГУОЗ та МЗ, ТМО, ЛПЗ

щороку
2010-2015рр.

5.2

Забезпечити проведення семінарів і нарад для фахівців з імунопрофілактики, їх участь у конференціях і семінарах з питань імунопрофілактики.

Міська СЕС, ГУОЗ та МЗ,  рай.СЕС,ТМО,ЛПЗ 
 

щороку
 

5.3

Включати програми ВООЗ з різних аспектів імунопрофілактики до планів навчання медичних працівників, які проводять щеплення.

Міська СЕС, ГУОЗ та МЗ,  рай.СЕС,ТМО,ЛПЗ 
 

щороку
 

5.4

  Впроваджувати в практику методичні рекомендації МОЗ України з питань діагностики, клініки, лікування, та профілактики інфекцій, боротьба з якими проводиться шляхом вжиття заходів з імунопрофілактики, та з критеріїв диференціальної діагностики післявакцинальних реакцій та ускладнень на щеплення та захворювань, що збіглися у часі з проведенням щеплення.

Міська СЕС, рай СЕС, ГУОЗ та МЗ,ТМО,ЛПЗ

щороку
 

5.5

Готувати інформаційно-методичні матеріали з питань організації та проведення профілактичних щеплень, дотримання вимог „холодового ланцюга”,  ”безпечності ін’єкцій ” тощо на підставі документів МОЗ та результатів аналізу моніторингу контрольних та експертних перевірок.

Міська СЕС, рай СЕС, ГУОЗ та МЗ,ТМО

щороку

 

6.Науковий супровід заходів з імунопрофілактики

6.1

Запроваджувати розроблену АМНУ науково  обґрунтувану стратегію імунопрофілактики поліомієліту в постерадикаційний період з метою подальшої підтримки статусу України як території, вільної від поліомієліту

 Міська СЕС, ГУОЗ та МЗ    рай.СЕС,ТМО,ЛПЗ 
 

2010-2011р.р.

6.2

Впроваджувати нові схеми проведення щеплень, згідно рекомендацій МОЗ України.

Міська СЕС, ГУОЗ та МЗ, рай.СЕС,ТМО,ЛПЗ, головні імунологи ГУОЗ та МЗ, ТМО 

Щороку

6.3

Впроваджувати розроблені АМНУ наукові обґрунтування та стратегію імунопрофілактики кору в період елімінації.

Міська СЕС,   
 ГУОЗ та МЗ, ТМО, ЛПЗ, головні імунологи, інфекціоністи ГУОЗ та МЗ

При надходженні

6.4

Впроваджувати розроблені АМНУ наукові обґрунтування оптимальної стратегії імунопрофілактики гепатиту В.

Міська СЕС,   
 ГУОЗ та МЗ, ТМО, ЛПЗ, головні імунологи, інфекціоністи ГУОЗ та МЗ

2010-2015роки

6.5

Впроваджувати розроблені АМНУ наукові обґрунтування стратегії  запобігання виникнення пандемії грипу.

Міська СЕС,    ГУОЗ та МЗ,
 рай.СЕС, ТМО, ЛПЗ 

2010-2011 роки

 

Начальник Головного управління                                 Головний лікар Київської міської
охорони здоров’я та медичного                                    санітарно-епідеміологічної станції
забезпечення
                                   Л.  Качурова                                                       А. Пономаренко

 

 

 

ГОЛОВНА

На початок

Тут Ви можете залишити Ваші коментарі